پنل های خورشیدی 5

  • مدل:

در نیروگاه‌های برق از آب برای خنک کردن سیستم‌ها استفاده می‌شود، بدین ترتیب روزانه مقدار بسیار زیادی از آب بخار می‌شود وایران با بحران کمبود آب نیزمواجه است.لذا  تاسیس نیروگاه‌های خورشیدی برای مدیریت بحران کمبود  آب مفید واقع  می‌شود . همچنین تولید برق منجر به تولید دی‌اکسید کربن می‌شود که باعث آلودگی‌های محیط زیستی می‌شود.‌