پنل های خورشیدی 6

  • مدل:

متداول ترین سلول های مورداستفاده خورشیدی ازنوع سیلیکون میباشند. دلیل اصلی این امرتوسعه سریع وتولید صنعتی سیلیکون به صورت انبوه هزینه کم وبازدهی بالای آن درمقایسه باسایرنیمه هادیهامی باشد . لایه های یک ماژول فتوولتاییک خورشیدی عبارت انداز: فریم بالایی،شیشه ،محافظ اولیه ،سلول خورشیدی،محافظ ثانویه،لایه بستروجبه اتصالات.